• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Telefoniczne poradnictwo prawne i przyjmowanie skarg

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 14 maja 2021r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach ponownie udzielają osobistych, bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy. Porady udzielane są w następujące dni:

 • poniedziałek od godz. 9:00 do 18:00,
 • czwartek od godz. 9:00 do 15:00.

 

Porady z zakresu prawa pracy udzielane są w pokoju nr 311 (III piętro), po wcześniejszym, telefonicznym, umówieniu daty i godziny porady pod nr telefonu: 41 34-44-365.

 

Mając na uwadze konieczność zachowania reżimu sanitarnego w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, interesanci obowiązani są do:

 • dezynfekcji dłoni przed wejściem do pomieszczenia udzielania porad,
 • zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, ust i nosa,
 • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (min. 1,5 m).

 

Jednocześnie informujemy, że w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach udzielane są telefoniczne porady z zakresu prawa pracy. Poradę można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu:

 • z telefonów stacjonarnych:  801 002 412
 • z telefonów komórkowych:  459 595 132
 • w poniedziałek od godz. 9:00 do 18:00,
 • wtorek – piątek od godz. 9:00 do 15:00

 

Interesant może również skorzystać  z poradnictwa w formie telefonicznej w Centrum Poradnictwa PIP,  w dni robocze od godz. 9:00 do 15:00:

 • z telefonów stacjonarnych pod numerem: 801 002 006
 • z telefonów komórkowych pod numerem: 459 599 000 

 

Pytania pisemne należy kierować za pośrednictwem

poczty tradycyjnej na adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4

25-314 Kielce

 

lub pocztą elektroniczną na adres:

kancelaria@kielce.pip.gov.pl

 

Uwaga !  Nie odpowiadamy na anonimy!

 

Uprzejmie informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
 2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora pracy nr 19/14 z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania porad w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, wnioski o udzielenie porady rozpatruje jednostka organizacyjna PIP właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu wnoszącego wniosek. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach obejmuje zakresem swojej właściwości terytorialnej wyłącznie obszar województwa świętokrzyskiego.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne