19.05.2017

Układy zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy jest ważnym , kolejnym po przepisach Kodeksu Pracy i innych ustaw określających prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika , źródłem prawa pracy ,wymienionym w art.9KP .
Układ zakładowy , po zbadaniu zgodności z prawem, podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez okręgowego inspektora pracy.

Podstawy prawne:

 • Dział XI Kodeksu Pracy, znowelizowanego przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001r.-Dz.U. Nr 107, poz.1127
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001r w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych
 • Dz.U z 2001r Nr 34,poz.408.

Do podstawowych zasad dotyczących zawierania i funkcjonowania układów zbiorowych pracy należą:

 • układy mogą być zawierane na szczeblu zarówno zakładowym, jak i ponadzakładowym,
 • stronami układu zakładowego są organizacje związkowe i pracodawcy,
 • zawarcie układu następuje w drodze rokowań,
 • układ może określać wszystkie sprawy dotyczące treści stosunku pracy, a także wzajemne zobowiązania stron stosunku pracy i inne sprawy nie uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący,
 • postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, niż te które wynikają z innych przepisów prawa pracy i układów ponadzakładowych

Ważne !

Zgodnie z Uchwałą SN z dnia 4 stycznia 2008 r. (I PZP 9/07, OSNP 2008/13-14/185):

1. Zakładowego układu zbiorowego pracy, zawartego w okresie między dniem 1 stycznia 2001 r. a dniem 26 listopada 2002 r., w którym zamieszczono postanowienie, że "w razie rozwiązania lub wypowiedzenia układu, strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji treści nowego układu, a do czasu zawarcia przez strony nowego układu obowiązuje dotychczasowy", nie stosuje się po jego rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r., K 37/01 (Dz.U. Nr 196, poz. 1660), chyba że postanowienie to zostało ustalone z zachowaniem swobody pracodawcy co do podejmowania decyzji w sprawie związania się wynegocjowanym układem zbiorowym.

2. Do wypowiedzenia wynikających z układu zbiorowego pracy warunków umowy o pracę w razie rozwiązania tego układu, gdy nie został on zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani regulaminem wynagradzania, stosuje się art. 38 § 1 i art. 45 § 1 k.p.

 

Zgodnie z art.29 §3 pkt 5 Kodeksu Pracy pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Stosownie do art.29 §32 Kodeksu Pracy pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy i zmian do nich , wprowadzonych w drodze protokołów dodatkowych oraz wszelkich informacji dokonuje się na wniosek jednej ze stron.
Wniosek o rejestrację układu (protokołu) powinien spełniać wymogi określone w §2ust.2 Rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie trybu rejestracji układów zbiorowych pracy......(Dz. U. Nr 34, poz.408)

Wniosek o rejestrację układu (protokołu), nie spełniający wymogów określonych przepisami rozporządzenia, nie podlega rozpatrzeniu.


Do wniosku należy dołączyć:

 1. zszyte lub oprawione egzemplarze układu , w ilości odpowiadającej liczbie podmiotów, które zawarły układ, powiększonej o 2 egzemplarze; egzemplarze układu powinny zawierać oryginalne podpisy osób reprezentujących strony, które go zawarły,
 2. pełnomocnictwa osób zawierających układ w imieniu osób do tego uprawnionych,
 3. odpis orzeczenia sądu stwierdzającego reprezentatywność organizacji związkowej
  (w przypadku ,gdy reprezentatywność była stwierdzana na podstawie art.24125a§§4,5 KP),
 4. pismo ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji) potwierdzające wchodzenie w jej skład ogólnokrajowego związku zawodowego lub zrzeszenia (federacji) związków zawodowych,
 5. wyciąg z rejestru organizacji związkowych lub organizacji pracodawców stwierdzający zarejestrowanie danej organizacji,
 6. wyciąg ze statutu organizacji związkowej lub organizacji pracodawców wskazujący organ właściwy do zawarcia układu.
 7. Od 29 listopada 2002r. wniosek o rejestrację układu zbiorowego pracy zawieranego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych powinien zawierać oświadczenie organu , który utworzył dany podmiot lub przejął jego funkcje, o zawarciu tego układu w ramach środków finansowych będących w dyspozycji tego organu, a przyznanych na podstawie odrębnych przepisów(art.240§4 i 5KP)

 

Przykłady wniosków do pobrania:

Wzór wniosku o rejestrację układu zbiorowego.doc

Wzór wniosku o rejestrację układu zbiorowego.pdf

Wzór wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego.pdf

Wzór wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego.doc

Wniosek o wpis do rejestru układów informacji o wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy.doc

Wniosek o wpis do rejestru układów informacji o wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy.pdf

 


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291

Wypadki


 • banner206181
 • banner181769
 • banner127349
 • banner181770
 • banner127351
 • banner127344
 • banner127347
 • banner127352
 • banner201675
 • banner181766
 • banner181763
 • banner181768
 • banner181767
 • banner181765