• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.10.2022

Konferencja „ Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy”

W dniu 12 października 2022r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się Konferencja „Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy”.

Konferencja zorganizowana została przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Okręgowy  Inspektorat Pracy w Warszawie, Fundację Kultury Bezpieczeństwa oraz Politechnikę Świętokrzyską. Partnerami wydarzenia byli m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP i miesięcznik Atest.

Uczestnikami konferencji byli pracodawcy, pracownicy służby bhp, przedstawiciele organizacji związkowych, przedstawiciele instytucji  kontrolnych,  organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa pracy, studenci Politechniki Świętokrzyskiej. 

IMG9293
Główny Inspektor Pracy Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko skierowała list do uczestników Konferencji wskazując, że „celem nadrzędnym diagnozowania i opisywania czynników, psychospołecznych, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, jest zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom poprzez wdrażanie skutecznej prewencji na poziomie zarówno jednostki, jak i całej organizacji.”

List Glownej Inspektor Pracy 12.10.2022.pdf  (kliknij link aby odczytać)

Wydarzenie prowadzili: Justyna Wachnicka z Fundacji Kultury Bezpieczeństwa, Paweł Rozowski starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie i Tomasz Barański nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

IMG9216

Niewłaściwe warunki psychospołeczne stanowią potencjalną przyczynę stresu w miejscu pracy. Może być on również generowany przez sytuację pozazawodową pracownika. Stres oddziałuje na pracownika na drodze mechanizmów psychofizycznych, powodując zakłócenia w jego funkcjonowaniu oraz wpływając na bezpieczeństwo w procesie pracy. Powoduje obniżenie sprawności psychicznej, w tym negatywnie wpływa na funkcjonowanie poznawcze: obniża koncentrację uwagi, zaburza zdolność logicznego myślenia i szybkość

w podejmowaniu decyzji oraz zakłóca percepcję. To bezpośrednio przekłada się na efektywność i jakość oraz bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Badając wypadki przy pracy, niejednokrotnie wskazuje się na czynnik ludzki tj. niewłaściwe zachowanie się pracownika, będące przyczyną wypadku. Może ono być wynikiem np.: złej organizacji pracy, braku wiedzy i doświadczenia, lekceważenia zagrożeń, brawury czy nieodpowiednich warunków psychospołecznych.

Uczestników przywitali organizatorzy spotkania.  Okręgowy Inspektor Pracy Adam Derza podkreślił, że aktualnie realizowany, z jego inicjatywy, program profilaktyczny PIP „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, stanowi kompleksowe działanie, składające się z kilku ścieżek (edukacyjna, analityczna, ocena ryzyka zawodowego oraz eliminacja zagrożeń). Ostateczne cele programu to: poszukiwanie bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy dla właściwego funkcjonowania pracowników oraz dla ich dobrostanu, promocja standaryzowanych działań zachęcających pracodawców i pracowników do dbałości o zdrowie pracujących, wskazanie możliwości aktywnego działania w zakresie zwalczania i zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania zawodowych czynników psychospołecznych. Wyraził nadzieję, że prace badawcze i przedstawione wnioski  zostaną wykorzystane w praktyce i wpłyną na profilaktykę wypadkową.

„Mamy nadzieję, że Konferencja, której współorganizatorami są Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie będą zachętą do zrobienia kroku w kierunku poprawy warunków psychospołecznych, mając na uwadze cel nadrzędny, jakim jest dbałość o bezpieczeństwo człowieka w procesie pracy” zaznaczył Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie Andrzej Cegła.

IMG9267
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba  podziękował za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu i podkreślił ogromnego znaczenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy dla rozwoju zawodowego studentów i absolwentów uczelni.

IMG9232
Jaka jest rola czynników psychospołecznych w powstawaniu zdarzeń niepożądanych w procesie pracy? Czy można analizować przyczyny wypadków przy pracy, uwzględniając te czynniki? Jak dyspozycja psychofizyczna  wpływa na wydajność i bezpieczeństwo pracy i w końcu czy można skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy? Na te pytania opowiadali prelegenci w swoich wystąpieniach:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy a czynniki psychospołeczne w świetle normy ISO 45003:2021. Metody gromadzenia danych na temat stanu psychofizycznego pracowników w kontekście badania i prewencji wypadków przy pracy -Dr Jennet Ashimova (New HSE),
  • Analiza przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem czynnika psychospołecznego – program realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach – Kamila Pawłowska (inspektor pracy i psycholog z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach),
  • Dyspozycja psychofizyczna osoby wykonującej pracę a wydajność i bezpieczeństwo pracy – dr Marta Znajmiecka (adiunkt w Zakładzie Psychologii Pracy Uniwersytetu Łódzkiego),
  • Uwzględnianie czynników psychospołecznych w badaniu wypadków przy pracy w praktyce działania zespołów powypadkowych- Robert Cienszkowski (p.o. nadinspektora pracy Sekcji Wypadkowej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie),
  • Rola czynników psychospołecznych, w tym stresu związanego z wykonywaną pracą, w powstawaniu  zdarzeń niepożądanych w procesie pracy, w tym wypadków przy pracy – Agnieszka Warchał (specjalista psychologii pracy),
  • Programy prewencyjne a redukcja zdarzeń niepożądanych w procesach pracy – case study wdrożenia projektu BBS - Tomasz Legwiński (Neveon).

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zgłaszania zagadnień związanych z tematem konferencji.

IMG9391

 Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne