• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.02.2022

Praca zdalna - przepisy i informacje

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz.U.2021.2095 t.j. z dnia 2021.11.22)
 

Rozdział  2

Przepisy szczegółowe

Art.  3.  [Polecenie wykonywania pracy zdalnej]

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

4. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

6. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

7. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6.

8. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

 

Filmy i informacje dotyczące pracy zdalnej dostępne na kanale PIP z platformy Youtube:

https://www.youtube.com/user/bezupadku1/videos )


Film „Praca zdalna” – Główna Inspektor Pracy:

https://www.youtube.com/watch?v=XJV8R41JWaI


Film (wideokonferencja) „praca zdalna – dylematy społeczno – prawne cz. I:

https://www.youtube.com/watch?v=XcKXDJn1irE


Film (wideokonferencja) praca zdalna – dylematy społeczno – prawne cz. II:

https://www.youtube.com/watch?v=vx6Ta9yCpX0


Film (wideokonferencja) „praca zdalna – dylematy społeczno – prawne cz. III:

https://www.youtube.com/watch?v=QBCZvCPPiZQ


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wypadki