28 kwietnia - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP (Anticipate, prepare and respond to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems)

28 kwietnia jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych jest obchodzony w Polsce od 1991 roku z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Międzynarodowa Organizacja Pracy w 2003r proklamowała 28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą go Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Celem obchodów tego Dnia jest propagowanie problematyki BHP i najnowszych trendów z tym związanych. Ma również uświadomić wszystkim jak wielka jest skala zdarzeń skutkujących urazami, chorobami oraz śmiertelnością związanymi z aktywnością zawodową.

W tym dniu szczególnie wspominamy tych, którzy ulegli śmiertelnym wypadkom w pracy.  Zachowujemy pamięć o tych, którzy utracili zdrowie w pracy lub cierpią z powodu chorób zawodowych. 

Wyniki kontroli inspektorów pracy ujawniają utrzymujący się  wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy. Analiza uchybień oraz przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w poszczególnych branżach pozwala na podjęcie skuteczniejszych działań ograniczających ryzyko zawodowe. Ostatni rok przyniósł szczególne zagrożenia i stres w  pracy spowodowane pandemią.

 „Tworzenie bezpiecznych miejsc pracy powinno być priorytetem dla wszystkich uczestników procesu  pracy, w tym:  pracodawców, bezpośrednich przełożonych, pracowników.  System bhp nie może działać sprawnie jeśli choć jeden z nich  nie wypełni swojego obowiązku”

- podkreśla Adam Derza Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach. 

W ubiegłym roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach zbadali na terenie województwa świętokrzyskiego okoliczności i przyczyny 52 wypadków w pracy, w tym 6 zbiorowych. Zginęło w nich 8 osób, a 52 zostało poszkodowanych w tym 24 doznało ciężkich obrażeń ciała. W stosunku do 2019r. nastąpiło zwiększenie liczby zbadanych wypadków o 15,6%. 

Zdecydowana większość zbadanych wypadków miała miejsce w branżach tzw. wysokiego ryzyka, tj.: w przetwórstwie przemysłowym (37 % poszkodowanych), w budownictwie (28 % poszkodowanych).

Blisko połowę poszkodowanych stanowili pracownicy, których staż pracy w firmie nie przekroczył jednego roku. W ogólnej liczbie pokrzywdzonych największy udział miały osoby powyżej 50 roku życia (30%), w wieku 40-49 lat (25%) oraz osoby w wieku 30-39 lat (23%).

Poszkodowani pracowali głównie w małych i średnich w zakładach. Przyczynami, które doprowadziły do tragicznych w skutkach zdarzeń wypadkowych  były dwa czynniki: ludzki
(42 %) tj. nieprawidłowe zachowanie się pracowników w procesie pracy spowodowane zmęczeniem, pośpiechem, brakiem znajomości ryzyka zawodowego, lekceważeniem zagrożenia, ryzykanctwem i brawurą oraz organizacyjny (42 %) tj. brak: nadzoru, instruktażu stanowiskowego, szkolenia okresowego, instrukcji prowadzenia procesu technologicznego, eksploatacji urządzeń energetycznych, obsługi maszyn i urządzeń oraz tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny.

Przyczyny techniczne ujawniono w 16% badanych wypadków i dotyczyły one głownie braku urządzeń zabezpieczających, niewłaściwej konstrukcji lub niewłaściwego działania urządzeń zabezpieczających, elementów sterowniczych.

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy m.in. ze związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy, organizacjami pracodawców i samorządami, podejmowała różnorodne działania służące kulturze bezpieczeństwa w środowisku pracy i zmierzające do  kształtowania świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy i zachęcania pracowników do współudziału w zarządzaniu bhp.  Z uwagi na okres pandemii prowadzone przedsięwzięcia przyjęły formę online.