Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, z siedzibą: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Piotrowski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kielce.pip.gov.pl. W czasie nieobecności Inspektora Danych Osobowych zastępstwo pełni Paweł Tatarczuch. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności:
   • w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy;
   • w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
   • w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tekst jednolity);
  2. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych przepisów prawa, którym podlega administrator.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • inne jednostki organizacyjne PIP,
  • uprawnione organy publiczne,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
  • osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tekst jednolity).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.