Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Barański.
 • E-mail: tomasz.baranski@kielce.pip.gov.pl
 • Telefon: 413403226

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
 • Adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce
 • E-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl
 • Telefon: 41 34 44 365

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach  jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Siedziba wyposażony jest w odpowiedni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim podjazd. Ponadto drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła od 90 – 100 cm. Obok drzwi znajduje się domofon do powiadomienia sekretariatu Inspektoratu o potrzebie asysty. Do budynku zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego. Wewnątrz budynek posiada szerokie korytarze, nie występują różnice w poziomie podłóg, przy wyjściach z wind oraz przy pokoju porad prawnych znajduje się przestronny hol umożliwiający swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podłogi na klatce schodowej wyłożone są płytkami gresowymi natomiast korytarze siedziby OIP Kielce na II, III i IV piętrze budynku wykładziną PCV typu tarkett.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp
do pomieszczeń usytuowanych na II, III i IV piętrze.

Na III piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych (obok porad prawnych). Obiekt jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych
z dysfunkcjami ruchowymi, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi.

Inne informacje i oświadczenia

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując  postanowienia ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j.) zamieścił na stronie internetowej OIP Kielce informację dla osób głuchych, niedosłyszących lub głuchoniewidomych o możliwości i zasadach korzystania
z porad prawnych, technicznych bądź załatwienia innych spraw objętych kompetencjami Państwowej Inspekcji Pracy przy pomocy osoby przybranej lub tłumacza języka migowego. Na stronie OIP Kielce umieszczono formularz zgłoszeniowy.